דרוש לחיפה - אוויר לנשימה

 

 

 

 

 

 

 

 

logo           

שקט תעשייתי במפרץ חיפה

פליטות ממפעלי מפרץ חיפה - השוואת נתוני המפל"ס

בין השנים 2012-2013

הדו"ח בקובץ PDF

 

 

 

הקדמה

סדרת הדו"חות "שקט תעשייתי" שמפרסמת עמותת אזרחים למען הסביבה היא חלק מפרוייקט "תעשייה מקיימת" שמטרתו לעודד התנהלות מקיימת של התעשייה בישראל.

 

הדו"ח הנוכחי מתמקד בנושא פליטות לאוויר, לשפכים, למקורות מים ולים ממפעלי מפרץ חיפה (24 מפעלים, 21 נמצאים בעיר חיפה) כפי שדווחו על ידי המפעלים למרשם הפליטות וההעברות לסביבה (המפל"ס), והוא מתבצע בשיתוף הקואליציה לבריאות הציבור.

הדו"ח מסתמך על הנתונים שהתפרסמו במפל"ס לשנים 2012 ו 2013.

המפל"ס הוא מאגר מידע שמפרסם לציבור מידע על:

1. פליטות של חומרים מזהמים לסביבה (לים, לאוויר, למים או לקרקע(
2. הזרמות של שפכים ממפעלים אל מתקני טיהור השפכים.
3. העברות של פסולת (רגילה, או מסוכנת) לסילוק או לטיפול.

הנתונים שמתפרסמים לציבור הם נתונים שהמפעלים עצמם דיווחו למשרד להגנת הסביבה מכוח חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה – חובות דיווח ומרשם), התשע"ב - 2012 שמחייב כל מפעל המקיים פעילות שמופיעה בתוספת השנייה לחוק בדיווח שנתי.

המטרה של דו"ח זה היא לבדוק האם חלה עליה או ירידה בכמות הפליטות כפי שדווחו על ידי המפעלים בשנת 2013 לעומת שנת 2012, ולבחון האם אכן יש מגמה של הפחתת פליטות כפי שמצהירות הרשויות (המשרד להגנת הסביבה ואיגוד הערים הגנת הסביבה חיפה).

 

 

תקציר הממצאים

1. בעיר חיפה נמצא המספר הכי גבוה של מדווחים למרשם הפליטות וההעברות לסביבה: 21 מדווחים בשנת 2013. שישה מהם דורגו בין עשרים המפעלים הראשונים בעלי ההשפעה הסביבתית הגדולה בין 98 המפעלים שדורגו על המשרד להגנת הסביבה בשנת 2013: בתי הזיקוק בחיפה במקום הראשון, כרמל אולפינים במקום החמישי, תחנת הכוח חיפה במקום השביעי, גדיב במקום ה 11, פז שמנים במקום ה 15 ושמן תעשיות במקום ה 16. [ראו: רשימת המפעלים המלאה]

2. מהנתונים שדווחו על ידי המפעלים עולה כי כמות החומרים המזהמים הכוללת עלתה בשנת 2013, לעומת שנת 2012 ב 8% בפליטות לאוויר, ב 4% בכמות הפסולת הלא מסוכנת, ב 29% בכמות הפסולת המסוכנת, ב 62,939% בפליטות לים, ב 75% בשפכים. לעומת זאת כמות הפליטות למקור מים (נחל הקישון) ירדה ב 9%.

3. את הנתונים האלה צריך לקרוא יחד עם נתונימצאי הפליטות וההעברות לסביבה שהתפרסמו בתחילת החודש על ידי המשרד להגנת הסביבה. מצאי הפליטות הנ"ל מציג את כמויות החומרים המזהמים או הפסולת הנפלטים או מועברים לסביבה ממקורות שונים כמו תחבורה, תעשייה, שימושים ביתיים, מחצבות ויערות קק"ל. הנתונים מחושבים על ידי המשרד להגנת הסביבה ומוצגים בחלוקה לפי רשויות מקומיות והם אמורים להשלים את נתוני המפל"ס שכאמור, מדווחים על ידי מקורות הפליטה עצמם.

4. ניתוח של נתוני מצאי הפליטות לגבי העיר חיפה מראה כי : עיקר הפליטות של תחמוצות חנקן, תחמוצות גופירת, פחמן חד חמצני וחומרים אורגניים נדיפים בחיפה מקורו מתעשייה ולא מתחבורה. כמו כן, על נתוני מצאי הפליטות חיפה מובילה ברמת הפליטות של פחמן חד חמצני (לצד תל אביב) וברמת פליטת החומרים האורגניים הנדיפים (לצד ירושלים).

5. פליטות לאוויר
 
תוך 43 חומרים מזהמים שמדווחים למפל"ס על ידי כלל מפעלי מפרץ חיפה, 11 חומרים נפלטו בכמות גדולה יותר בשנת 2013 לעומת 2012 וזאת באחוזים שנעים בין 2.5% ועד 683%. יתר החומרים נפלטו בשנת 2013 בכמויות יותר קטנות לעומת שנת 2012, באחוזי ירידה שנעים בין 4% עד 10,046%. [ראו: דיווחי מפל"ס לאוויר כלל מפעלי מפרץ חיפה - שנת  2013 בהשוואה לשנת 2012 ]
 
*יחד עם זאת, כמות הפליטות הכוללת של חומרים מזהמים לאוויר (מכל המפעלים ביחד) עלתה מ 3,832,737 טונות בשנת 2012 לכמות של 4,171,839 טונות בשנת 2013, עלייה של 8%. [ראו: דיווחי מפל"ס לאוויר כלל מפעלי מפרץ חיפה - שנת  2013 בהשוואה לשנת 2012 ]

6. פסולת

גם כמות הפסולת שנפלטה על ידי המפעלים עלתה בשנת 2013 לעומת שנת 2012: כמות הפסולת הלא מסוכנת עלתה ב 4% והסתכמה ב 341,950 טון ואילו כמות הפסולת המסוכנת עלתה ב 29% והגיעה ל 40,432 טון.
 
עם זאת, יש עלייה באחוז הפסולת המטופלת: 36% מהפסולת המסוכנת ו 57% מהפסולת הלא מסוכנת טופלו בשנת 2013 (לעומת 32% ו 37% בהתאמה בשנת 2012). [ראו: פסולת מסוכנת ולא מסוכנת - מפעלי מפרץ חיפה 2012-2013]

7. פליטות לים

תחנת הכוח של חברת החשמל בחיפה היא המפעל היחידי מבין מפעלי חיפה המדווחים למפל"ס שדיווח על הזרמת שפכים ישירות לים. כמות המזהמים הכוללת שתחנת הכוח דיווחה שהזרימה לים עלתה מ 79 ק"ג בשנת 2012 לכמות של 49,785 בשנת 2013 (עלייה של 62,939%) כשעיקר העלייה הייתה בכמות הכלורידים. [ראו: דיווחי מפ"לס לים כלל מפעלי מפרץ חיפה - שנת 2013 בהשוואה לשנת 2012]

8. פליטות למקור מים

מתוך 30 חומרים מזהמים שמדווחים למפל"ס על פליטת שפכים למקור מים (במקרה הזה בד"כ נחל הקישון) על ידי מפעלי מפרץ חיפה (8 מפעלים), 22 חומרים נפלטו בכמות גדולה יותר בשנת 2013 לעומת 2012 וזאת באחוזים שנעים בין 3% ועד 1001%. [ראו: דיווחי מפל"ס למקור מים כלל מפעלי מפרץ חיפה - שנת 2013 בהשוואה לשנת 2012]


כמות הפליטות הכוללת של חומרים מזהמים שהוזרמה לנחל הקישון כפי שדווחה על ידי כל המפעלים הנ"ל ביחד ירדה מ 82,000 טונות בשנת 2012 לכמות של 75,223 טונות בשנת 2013, ירידה של 9%. [ראו: דיווחי מפל"ס למקור מים כלל מפעלי מפרץ חיפה - שנת 2013 בהשוואה לשנת 2012]

כל הפליטות לנחל שדווחו על ידי איגוד ערים איזור חיפה (ביוב) מכון לטיהור שופכין, נפלטו כתוצאה מתקלות, ובסה"כ 554,317 ק"ג.

9. העברות בשפכים

מתוך 34 חומרים מזהמים שמדווחים למפל"ס על העברת שפכים (בד"כ למכון טיהור שפכים) על ידי מפעלי מפרץ חיפה, 11 חומרים הועברו בכמות גדולה יותר בשנת 2013 לעומת 2012 וזאת באחוזים שנעים בין 1.5% ועד 100%. [ראו: דיווחי מפל"ס לשפכים כלל מפעלי מפרץ חיפה - שנת 2013 בהשוואה לשנת 2012]

כמות החומרים המזהמים הכוללת בשפכים כפי שדווחה על ידי כל המפעלים הנ"ל ביחד עלתה מ 13,746 טונות בשנת 2012 לכמות של 24,112 טונות בשנת 2013, עלייה של 75%. [ראו: דיווחי מפל"ס לשפכים כלל מפעלי מפרץ חיפה - שנת 2013 בהשוואה לשנת 2012]

10. פליטות מתקלות

כמות המזהמים שדווחו על ידי המפעלים כפליטות כתוצאה מתקלות עלתה ב 300,019% בשנת 2013 (סה"כ 615,244 ק"ג) לעומת שנת 2012 (205 ק"ג).

554,317 ק"ג של חומרים מזהמים נפלטו למקור מים (בד"כ נחל הקישון) ו 60,927 ק"ג נפלטו לאוויר כתוצאה מתקלות בשנת 2013 (תרכובות אורגניות נדיפות למעט מתאן פחמן דו-חמצני וטולואן). בשנת 2012 רק מפעל אחד דיווח על פליטות מתקלות (תרו תעשיות רוקחות שדיווח על פליטה לאוויר של 205 ק"ג של טולאון כתוצאה של תקלה. [ראו: דיווחי מפל"ס תקלות כלל מפעלי מפרץ חיפה - שנת 2013 בהשוואה לשנת 2012]

 

 

נתונים מלאים 

דיווחי מפעלי מפרץ חיפה 2013:

פליטות לאוויר מפעלי מפרץ חיפה 2013

פליטות למקור מים מפעלי מפרץ חיפה 2013

העברות בשפכים מפעלי מפרץ חיפה 2013

פליטות מתקלות מפעלי מפרץ חיפה 2013

 

דיווחי מפעלי מפרץ חיפה השוואה בין השנים 2012-2013:

סך כל ההעברות בשפכים מפרץ חיפה - השוואה בין השנים 2012-2013

סך כל הפליטות לאוויר מפרץ חיפה - השוואה בין השנים 2012-2013

 

נספחים

סיכום נתוני מצאי הפליטות וההעברות לסביבה לשנת 2013

מצגת פליטות מזהמים שמפרטת את רשימת המזהמים והכמויות שלהם כפי שדווחו על ידי המפעלים בשנת 2013.

מצגת השוואת פליטות ממפעלים המשווה בין פליטות מפעלים בשנת 2013 לעומת 2012 , לפי מפעל ומפעל.

מצגת השוואת פליטות במפרץ חיפה שמשווה בין סה"כ הפליטות של כל המפעלים ביחד בשנת 2013 לעומת 2012.

 

הדו"ח המלא בקובץ PDF

 

 

 

 

תרומה לפרויקט שקט תעשייתי 

תרומה בכל סכום בכרטיס אשראי

מתחילים בטוב

עיגול לטובה

50 - כרטיסי ברכה

חברות בעמותה

150 - יעוץ טלפוני צוות המומחים

500 - פגישה יעוץ צוות מומחים

1000 - הרצאה

2000 - סדנת מזון

5000 - טיפול לקבוצת תושבים

 

 

לפרטים נוספים/שאלות

טלפון: 04-9997550

 

 

 

 

צרו קשר للاتصال بنا

דרכי התקשרות עם עמותת אזרחים למען הסביבה

משרד העמותה: רחוב הנפח 10, קומה 1, כרמיאל

אימיילinfo@cfenvironment.org.i

פקס:  04-9978837

הצטרפו אלינו انضموا إلينا

אתם כאן: דף הבית מרשם פליטות והעברות לסביבה - השוואת נתוני המפל"ס 2012-2013 מפרץ חיפה